RODO - DANE OSOBOWE

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PRZYCHODNI
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Manamedica Centrum Medyczne Sp z o o, z siedzibą w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 13, 56-100 Wołów;
 
2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: rodo@manamedica.pl
 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, na podstawie art. 9 ust. 2 RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Ponadto aby zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia prowadzony jest monitoring wizyjny w budynku Manamedica Centrum Medyczne Sp z o. o. i jego otoczeniu oraz nagrywanie rozmów telefonicznych.
Pani/Pana dane osobowe pochodzące z monitoringu przetwarzane będą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz na postawie art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez 30 dni. Odbiorcami zapisów monitoringu będą : podmioty wyłącznie uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: Narodowy Fundusz Zdrowia, ZUS oraz – w wymaganym zakresie - organy administracji państwowej (uprawnione do tego z mocy prawa), podmioty upoważnione przez Panią/Pana oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych w związku ze świadczeniem usług medycznych w placówce oraz podwykonawcy usług medycznych – wykaz w załączniku

 

5) Pani/Pana dane osobowe będące danymi medycznymi będą przetwarzane i przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
- dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
- zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
- skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie -  przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
- dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.
 
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w zakresie ograniczonym innymi przepisami prawa.
 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
 
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa udzielenia świadczeń zdrowotnych.
 
 

Informujemy, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, pracowników oraz mienia na  terenie Przychodni Lekarskiej Nr 1 prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących obraz.
Zgodnie z zapisami art.13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Manamedica Centrum Medyczne Sp. z o. o. ul. Inwalidów Wojennych 13, 56-100 Wołów.
 2. Monitoring stosowany jest celu zapewnienia ochrony mienia oraz bezpieczeństwa na obszarze monitorowanym, na podstawie art. 3 ust. 2 lit. a i b ustawy o ochronie osób i mienia z dn. 22 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 2213).
 3. Zapisy  monitoringu mogą być przekazane uprawnionym organom i instytucjom państwowym,  dane  nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 4. Zapisy z monitoringu  przechowywane są do momentu nadpisania, nie dłużej jednak niż 7 dni.
 5. Mają Państwo prawo do  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe pozyskane przez Przychodnię Lekarską Nr 1 za pośrednictwem monitoringu wizyjnego nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

 
 
 
 
 
 
 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W APTECE
 
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
 
 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Manamedica Centrum Medyczne Sp z o o s.k, z siedzibą w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 13, 56-100 Wołów;
 
2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: rodo@manamedica.pl;
 
3) Pani/Pana dane osobowe są gromadzone przetwarzane wyłącznie w celu realizacji ustawowych zadań apteki ogólnodostępnej, będącej placówką ochrony zdrowia publicznego.
Administrator przetwarza dane osobowe we wskazanym celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. h oraz lit. i RODO.
3. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
1) dane dotyczące zdrowia;
2) dane identyfikujące;
3) dane adresowe;
4) dane kontaktowe
- w zakresie danych osobowych umieszczanych na recepcie lub pozyskiwanych na podstawie obowiązujących przepisów od osoby przedstawiającej receptę do realizacji.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, a więc podmiotami, którym mogą być ujawnione dane osobowe są:
- podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym:
1) Narodowy Fundusz Zdrowia – na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1844, z późn.zm.);
2) organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej – art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2211, z późn. zm.);
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państwa spoza Unii Europejskiej) oraz organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 08.03.2012, Dz.U. z 2016 r. poz 62) licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym:
1) nastąpiła refundacja za lek, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne - w
przypadku danych osobowych umieszczonych na receptach na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne;
2) zostały one realizowane - w przypadku danych osobowych umieszczonych na receptach innych niż określone w pkt 1.
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
1) prawo żądania od Administratora:
1. dostępu do danych osobowych,
2. niezwłocznego sprostowania danych osobowych,
3. niezwłocznego usunięcia danych osobowych w zakresie ograniczonym przez inne akty prawne
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
2) prawo wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
3) prawo do przenoszenia danych osobowych;
4) prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego (obecnie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Prawa dotyczą Pani/Pana danych osobowych, a szczegółowy zakres, zasady i warunki realizacji ww. praw określają przepisy art. 15, 16, 17, 18, 20, 21 i 77 RODO.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, koniecznym do realizacji zadań apteki ogólnodostępnej (m. in. art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne), jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania usługi farmaceutycznej.
 

Informujemy, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, pracowników oraz mienia na  terenie Apteki Manamedica prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących obraz.
Zgodnie z zapisami art.13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Manamedica Centrum Medyczne Sp. z o. o. Sp.k. ul. Inwalidów Wojennych 13, 56-100 Wołów.
 2. Monitoring stosowany jest celu zapewnienia ochrony mienia oraz bezpieczeństwa na obszarze monitorowanym, na podstawie art. 3 ust. 2 lit. a i b ustawy o ochronie osób i mienia z dn. 22 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 2213).
 3. Zapisy  monitoringu mogą być przekazane uprawnionym organom i instytucjom państwowym,  dane  nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 4. Zapisy z monitoringu  przechowywane są do momentu nadpisania, nie dłużej jednak niż 7 dni.
 5. Mają Państwo prawo do  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe pozyskane przez Aptekę Manamedica za pośrednictwem monitoringu wizyjnego nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W „DĘBOWYM PARKU”
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
 
 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Manamedica Centrum Medyczne Sp z o.o. z siedzibą w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 13, 56-100 Wołów;
 
2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: rodo@manamedica.pl;
 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług pielęgnacyjno-rehabilitacyjnych, oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Ponadto aby zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia prowadzony jest monitoring wizyjny w budynku Manamedica Centrum Medyczne Sp z o o
Pani/Pana dane osobowe pochodzące z monitoringu przetwarzane będą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz na postawie art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez 30 dni. Odbiorcami zapisów monitoringu będą : zewnętrzna obsługa ochrony mienia oraz inne podmioty wyłącznie uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą w wymaganym zakresie - organy administracji państwowej, (uprawnione do tego z mocy prawa) podmioty upoważnione przez Panią/Pana oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych.

 

5) Pani/Pana dane osobowe oraz dokumentacja medyczna będą przetwarzane i przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
- dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
- zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
 
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w granicach prawa z ograniczeniem wynikającym z innych przepisów prawa.
 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
 
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa udzielenia świadczeń zdrowotnych.
 
 

Informujemy, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, pracowników oraz mienia na  terenie Ośrodka Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjnego Dębowy Park prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących obraz.
Zgodnie z zapisami art.13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Manamedica Centrum Medyczne Sp. z o. o. ul. Inwalidów Wojennych 13, 56-100 Wołów.
 2. Monitoring stosowany jest celu zapewnienia ochrony mienia oraz bezpieczeństwa na obszarze monitorowanym, na podstawie art. 3 ust. 2 lit. a i b ustawy o ochronie osób i mienia z dn. 22 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 2213).
 3. Zapisy  monitoringu mogą być przekazane uprawnionym organom i instytucjom państwowym,  dane  nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 4. Zapisy z monitoringu  przechowywane są do momentu nadpisania, nie dłużej jednak niż 7 dni.
 5. Mają Państwo prawo do  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe pozyskane przez Ośrodek Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjny Dębowy Park za pośrednictwem monitoringu wizyjnego nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.